Matematika 6.- 9.ročník

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

PODOBNOSTI

Shodná zobrazení v rovině
Podobná zobrazení v rovině
Určování druhu zobrazení
Urči typ zobrazení - cvičení

Shodné útvary a zobrazení
Shodnost a zobrazení - cvičení

Neshodné útvary a zobrazení
Podobné útvary a zobrazení
Podobnost a zobrazení - cvičení

Podobná zobrazení v rovině
Úvod do podobnosti trojúhelníků
Věty o podobnosti trojúhelníků
Určování podobných trojúhelníků